Komende Agenda & Data

Voorheen vier maal per jaar, echter vanaf 2013 - twee maal per jaar vindt in 'De Oase' aan de Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats of kortweg het wijkoverleg genoemd. Dit wijkoverleg is bedoeld voor alle buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en -coördinator van de gemeente incl. overige instanties en ketenpartners, zoals o.a. Partners in Welzijn, de Politie en ZO Wonen. U bent dus ook van harte uitgenodigd hiervoor.

De beide wijkoverleggen in 2017 zijn:
* dinsdag 28 maart;
* dinsdag 24 oktober.

Het wijkoverleg start om 19.30u en vanaf 19.00u kunt u informeel met het bestuur praten. Zie ook Oproep.

De agenda voor het wijkoverleg van dinsdag 24 oktober 2017 ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen wijkoverleg dd. 28 maart 2017
3. Werkgroepen Burgerkracht Sittard-Oost:
* Leegstand;
* DaCapo;
* Wijkblad Doorkijk.
4. Aandachtspunten/noemenswaardige zaken m.b.t. onze wijk:
* vanuit de Politie (wijkagent);
* vanuit PiW/wijksteunpunten (Gertie de Klein, Mathilde Reijnders);
* vanuit ZoWonen;
* vanuit wpV: status activiteitencommissie (secretaris wpV Theo Olislagers);
* vanuit het BOSS park (doorontwikkeling nieuw bestuur).
5. Lopende zaken van stadsdeelmanager May Jung:
* proef Sittard-Oost (stadsdeel 5) samen met OOV/Openbare Orde en Veiligheid);
* vervolg Infoavond Buurt- en Wijkgericht werken en Burgerparticipatie (april 2017).
6. Lopende zaken van wijkcoördinator François Mostard
7. Inbrengpunten wijkbewoners
8. Rondvraag en sluiting

Klik hier om de presentatie van de plannen rondom het DaCapoterrein - die tijdens het wijkoverleg dd. 28 maart 2017 is gehouden door werkgroeplid Pascal Jongen - te openen.