Dinsdag 11 maart a.s: Burgerkracht Sittard-Oost

Tijd: 19.30u-21.15u
Locatie: Buurthuis ‘De Oase’

Vanaf 2015 worden de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor zorg- en welzijntaken die tot nu toe door het Rijk en de provincies worden uitgevoerd. De achterliggende gedachte hierbij is dat de gemeente, dicht bij de burger, als beste de publieke dienstverlening kan laten aansluiten bij de leefwereld van de burger. Omdat de gemeente minder budget beschikbaar krijgt om al deze taken uit te kunnen voeren, wordt de gemeente uitgedaagd slimme oplossingen te zoeken en zo veel mogelijk de eigen kracht van haar inwoners en hun sociale netwerken aan te spreken. In 2014 zal de gemeente zich op deze nieuwe taken voorbereiden en de meeste politieke en beleidskeuzes maken. Hiermee verandert ook de relatie tussen gemeente en samenleving. Dit vergt een cultuuromslag in denk- en werkwijze van burgers, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Van ons als burgers wordt verwacht zoveel mogelijk te (blijven) participeren in de samenleving. Beroepskrachten in zorg en welzijn maken een omslag van zorgen vóór de burger naar zorgen dát de burger zoveel mogelijk zelf in staat is te kunnen participeren. Gemeente, burgers en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig om slimme oplossingen te vinden. Gestoeld op gelijkwaardigheid.

De gemeente zal hierbij minder van bovenaf sturende rol vervullen maar meer vanuit een kaderstellende, faciliterende en enthousiasmerende rol, initiatieven van uit de samenleving bevorderen. Vooral ook vertrouwen gevend aan de burger om zelfstandig oplossingen te vinden voor (zorg en welzijn gerelateerde) vragen uit de samenleving en ook accepterend dat niet elk burgerinitiatief even succesvol is. Wel ervoor wakend dat er een vangnet blijft voor de kwetsbaarste burgers.
Hierop vooruitlopend willen de wijkplatforms in Sittard-Oost zelf al vorm gaan geven aan de nieuwe rolverhoudingen tussen burger en overheid. U als buurtbewoner bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst Burgerkracht in Sittard-Oost.